پنج شنبه، 14 مرداد 1400

مقدار بذر برای کاشت

?بذر مصرفی کاهو  3  تا  5  کیلوگرم در هکتار است.
  
    
-?بذر مصرفی گشنیز 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار است.
 
   
-?بذر مصرفی نخود فرنگی  120 تا 180 کیلوگرم در هکتار است.
     
 
-?میزان بذر مصرفی کرچک 15 تا 30   کیلو گرم در هکتاراست .
 
  
-?میزان بذر مصرفی بادمجان400تا 600   گرم در هکتار است .
 
     
-?میزان بذر مصرفی سویا 60 تا 70 کیلو  گرم در هکتاراست . 
 
  
-?میزان بذر مصرفی نخود  80 کیلو گرم در هکتار است .
 
 
-?بذر مصرفی کلزا 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار است.
 
  
?-بطور معمول 120 تا 180 کیلو بذر گندم در هکتار مصرف می شود .
   
 
-?بذر مصرفی خربزه 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار است.
   
 
-?بذر مصرفی لوبیا سبز120 تا 200 کیلوگرم در هکتار است.
 
 
-?بذر مصرفی خیار 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار است.
 
 
?-بذر مصرفی باقالا 200 تا 300 کیلوگرم در هکتار است.
    
 
?-بذر مصرفی ماش 80 تا 100 کیلوگرم در هکتار است.
  
 
-?بذر مصرفی هندوانه  4 تا 6 کیلوگرم در هکتار است