یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

تاثیرات استرس گرمایی بر تولید مثل

استرس گرمایی یکی از اصلی ترین فاکتور هاي تاثیر گذار روي باروري گاو شیري است. به طور کلی تولید مثل حیوان تحت هر گونه استرسی تحت تاثیر قرار می گیرد، زیرا در اولویت رده هاي متابولیسم، تولید مثل در رده هاي پائینی قرار دارد. نرخ گیرایی در فصل تابستان 20 تا30 درصد پائین تر از زمستان است همچنین تشخیص فحلی و DFS( فاصله زایش تا اولین تلقیح) نیز در تابستان پائین تر است. اثر استرس گرمایی روي تولید مثل حتی چند ماه بعد از سپري شدن استرس هنوز دیده می شود.
شدت و طول دوره فحلی در استرس گرمایی کاهش می یابد و وقوع آنستروس و فحلی خاموش افزایش می یابد که باعث افزایش تعداد تلقیحات منجر به آبستنی می شود. تغییرات هورمونی در اثر استرس گرمایی به شکل بالا بودن میزان  FSHو پائین بودن تعداد و دامنه ضربان هايLH که باعث عدم وجود سرج  LHدر زمان تخمگذاري می شود و این کمبود مقادیرLH در زمان استرس گرمایی باعث می شود که فولیکول غالب حاصل فقرLH، استرادیول کمتري ترشح نموده و منجر به یک فحلی آرام شود در نتیجه تشخیص آن مشکل شده و نرخ باروري پائین می آید.
همچنین در گاوهاي تحت استرس گرمایی جریان خون به سمت رحم کاهش می یابد و دماي رحم افزایش می یابد. این تغییرات رشد رویان را متوقف و باعث افزایش مرگ زودرس جنینی و افزایش تلقیحات منجر به باروري می شود. استرس گرمایی می تواند ترشح پروستاگلاندین از اندومتریوم را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به لوتئولیز زودرس و از دست رفتن رویان شود. در استرس گرمایی مرگ رویانی بیشتر در زیر42 روزگی اتفاق می افتد.
مکانیسم اثر منفی استرس گرمایی روي ترشح هورمون ها مشخص نشده اما برخی افزایش میزان کورتیکواستروئیدها را عامل آن می دانند، زیرا این هورمون ها تولید  LHو GnRHرا مختل می کنند. همچنین دیده شده استرس گرمایی می تواند مستقیما حساسیت تخمدان ها را به گونادوتروپین ها کاهش دهد و فعالیت فولیکول و جسم زرد را تحت تاثیر قرار داده که خود عامل ناباروري می شود.
استرس گرمایی مرحله انتخاب فولیکولی را به تاخیر می اندازد و موج هاي فولیکولی را طولانی تر می کند، بنابراین تاثیر منفی روي کیفیت اووسیت و فعالیت استروئیدوژنزي فولیکول می گذارد بنابراین طول دوره ي برتري فولیکول پیش تخمک گذار زیاد شده که اثر منفی روي باروري دارد. به علت کاهش برتري فولیکول غالب بیش از یک فولیکول غالب می تواند رشد کند، این امر افزایش دوقلوزایی را در تابستان توجیه می کند، و از این طریق استرس گرمایی می تواند فعالیت استروئیدوژنزي فولیکول را کاهش و در عین حال دوقلوزایی را افزایش دهد.
اثر غیر مستقیم استرس گرمایی بر تولیدمثل با عدم بالانس انرژي در ارتباط است. در گاو شیري رابطه ي بین ماده خشک دریافتی، مرحله شیرواري، تولید شیر و بالانس انرژي وجود دارد. استرس گرمایی ترشح  LHرا کاهش داده و قطر فولیکول غالب را کاهش می دهد. از آنجایی که یکی از دلایل اصلی عدم اوولاسیون در گاوهاي شیري مخصوصا در دوره ي پس از زایش بالانس منفی انرژي است، پس این امر استرس گرمایی ناباروري را تشدید می کند.