تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان خوزستان

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان خوزستان

دراین استان محدودیت کشت و دوره خواب در گیاه در مناطق جنوبی استان وجود ندارد ولی بهتر است تا اواخر آبان ماه  کشت انجام شود .


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا