گاز کربنیک در استخر پرورش ماهی گرم آبی

     عوامل مصرف اکسیژن محلول در آب عبارتند از :گاز کربنیک یا دی اکسید کربن به میزان 4 – 3 درصد در هوا وجود دارد. و به مقدار زیاد در آب حل می شود. ماده اصلی مورد نیاز عمل فتوسنتز گیاهان گاز کربنیک است که در پرورش ماهی اهمیت بسیار زیادی دارد. منابع تولید گاز کربنیک در آب عبارتند از :
الف – تخمیر هوازی توسط باکتریها : یکی از عمده ترین موارد مصرف اکسیژن محلول در آب، تجزیه مواد توسط باکتریها است. برخی از این باکتریها مواد آلی موجود در استخر را مصرف کرده و برای تجزیه مواد، اکسیژن نسبتا زیادی مصرف و در فرآیند آن دی اکسید کربن، آب و انرژی تولید می کنند.
ب – تنفس جانوران آبزی که اکسیژن محلول در آب را جذب و دی اکسید کربن دفع می کنند. 
     برخلاف اکسیژن محلول، گاز کربنیک در طول شبانه روز و پیوسته در آب تولید می شود. گاهی اوقات بخصوص در اواخر شب و در روزهای ابری و بارانی که نور خورشید وجود ندارد و فتوسنتز انجام می پذیردکه در واقع اکسیژن مورد نیاز به میزان قابل قبولی نیست، دی اکسید کربن بیش از حد افزایش یافته و تلفات ماهیان را سبب می شود. وجود اکسیژن محلول کم و ناچیز معمولا با افزایش دی اکسید کربن همراه است.

سایر مطالب مفید در کشتیار: PH یا اسیدیته آب استخر