سیستم تولید نشاء در شرایط گلخانه ای

سیستم تولید گلخانه اي نشاء نسبت به تولید آن در فضاي آزاد داراي مزایاي زیر است :
-    تولید سریع تر و یكنواخت تر نسبت بھ تولید نشاء در فضاي آزاد
-    مدیریت بهتر آبیاري و تغذیه
-    قابلیت نگهداری نشاءها در گلخانه تا زمان مورد نیاز
-    استفاده بهینه و یكنواخت از فضاي گلخانه به علت استفاده از ظروف كشت
-    قابلیت تولید گیاھاني سالم، ضخیم و با ارتفاع مناسب
-    توانایي استقرار بهتر نشاھاي حاصله نسبت به نشاھاي فضاي آزاد
-    زود رسي نسبت به نشاھاي فضاي آزاد

با کشتیار بهتر بکاریم: انتقال نشاء بادمجان به مزرعه


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گلخانه داری