آماده سازی زمین برای کاشت انگور

بمنظور ايجاد بهترين شرايط رشد درخت در طول مدت عمر باغ بهتر است قبل از اقدام به احداث باغ و كشت نهال انگور در قطعه زمين مورد نظر اقدام به آماده سازي زمين نمود تا بتوان بالاترين كيفيت وكميت محصول و درنتيجه درآمد بيشتري  را بدست آورد.
هنگام  آماده سازي زمين محل احداث باغ، بهتر است با كاشت يك گياه از خانواده حبوبات و سپس برگرداندن آن توسط عمليات شخم عميق نسبت به احياء خاك اقدام كرد. در حين انجام اين عمليات مي توان نسبت به مصرف كودهاي شيميايي و دامي جهت بهبود شرايط فيزيكي وشيميايي خاك نيز اقدام كرد. از آنجاكه بهترين زمان  كشت نهال در بهار است لذا عمليات فوق بايستي در سال قبل انجام گرفته ودر پاييز عمليات شخم عميق صورت گيرد.

با کشتیار بهتر بکاریم: مقابله با علفهاي هرز باغات انگور

 پس از آماده سازي خاك ، نسبت به تهيه نقشه زمين محل احداث باغ اقدام ميگردد و سپس نسبت به طراحي نقشه كاشت برحسب نوع كاشت(سيستم تربيت، هرس، سيم كشي و ساير عمليات زراعي و باغي) ، محل اصلي پايه ها و محل كشت نهال ها اقدام مي گردد.