پیش گیری و درمان لوک اروپایی

پيشگيری:

١ــ قوی نگهداشتن کندوها ٢ــ مراقبت صحيح از کندوها در طول زمستان ٣ــ قراردادن مقدارکافی عسل وگرده گل برای غذای زمستان،کندوهايی که فقط با شکر تغذيه میشوند، بيشتر مستعد بيماری هستند. زيرا باسيل پلوتون درعسل نمیتواند به رشد خود ادامه دهد و وقتی مقدارعسل در کندو کم باشد، زمينه برای فعاليت ميکروب مساعدمیشود. ٤ــ رعايت اصول بهداشت ٥ــ جلوگيری ازغارت کندوهای آلوده

بیشتر در کشت یار: بيماری موروثی (همخونی) در زنبور عسل

معالجه: 

برای درمان لوک اروپايی از آنتی بيوتيکها به خصوص از اکسی تتراسيکلين، استرپتومايسين، اريترومايسين و آپی مايسين نتايج خوبی به دست آورده اند. مقدار درمانی اکسیــ تتراسيکلين و استرپتومايسين ٢٥/٠ گرم تا يک گرم در ٥ــ١ ليتر شربت برای هر کندو است. هر بسته ازآپی مايسين را برای يک کندودر ٥ــ٣ ليتر شربت حل ودر ٣ شب متوالی به زنبوران میدهند.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری