شرایط دمایی مطلوب برای رشد رویشی و زایشی زیتون

شرایط دمایی مطلوب برای رشد رویشی و زایشی زیتون به صورت ذیل می باشد:
•    دمای مورد نیاز برای تأمین نیاز سرمایی جوانه های گل ارقام زیتون بین 2 تا 12 درجه  سانتی گراد است.
•    دمای مطلوب برای رشد رویشی درخت زیتون از 16 تا 28 درجه سانتی گراد است.
•    دمای مطلوب برای ظهور جوانههای گل از 18 درجه  سانتی گراد به بالا می باشد.
•    دمای مطلوب برای باز شدن گلها و تلقیح گل از 22 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد.
•    دمای مطلوب برای رشد میوه و سنتز روغن در ارقام مختلف زیتون کمتر از 34 درجه سانتی گراد می باشد.
•    وزش باد گرم پس از تلقیح گلها یک عامل بسیار مهم در ریزش میوه چه ها و کاهش عملکرد درخت می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شرایط آب و هوایی خسارت زا به درختان زیتون


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زیتون