تغذیه طبیعی زنبور عسل

تغذیه طبیعی زنبور از دو منبع شهد و گرده صورت می گیرد:

١ــ شهد (نوش): نوش يا نکتار، شربت رقيقی است که به وسيله سلول های مخصوصی ترشح می شود، اين سلولها در قاعده گلبرگها قرار گرفته ولی ممکن است در نام سلولهای نوشزا ساير قسمتهای گياه حتی در روی دمبرگ و برگ گياهان نيز وجود داشته باشد. در صورت اخير، آن را سلولهای نوش زای خارج ازگل می نامند. برای ترشح نوش سلولهای نوش زا بايدآب فراوانی جذب و آن را همراه با مواد قندی و ساير ترکيبات نوش از جدار نازک خود خارج کنند. نوش گياهان پس از ترشح در اثر تبخير غليظ شده و به علت اختلاف فشار اسمزی که با مايع داخلی سلول های نوش زا پيدا می کند، ترشح بيشتر نوش را باعث می شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: عوامل مؤثر درترشح شهد

٢ــ گرده: بقای کلنی زنبورعسل به خصوص در هنگام توليدنسل بستگی به ميزان گرده دارد که در دسترس آنهاست. اگرچه در موارد خاص زنبوران می توانند بدون استفاده از گرده نوزادان خود را پرورش دهند ولی در اين حالت تعداد نوزادان پرورش يافته ناچيز و به قيمت زندگی زنبوران پرستار تمام می شود.
گرده ی گل برای زنبوران به خصوص نوزادان آنها منبع مواد سفيده ای (پروتئين)، چربی و نشاسته بوده و حاوی مقدار کافی ويتامين و مواد حياتی ديگر است. يک کندو به طور متوسط سالانه در حدود ٣٥ کيلوگرم گرده جمع آوری و مصرف می کند.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری