پنج شنبه، 14 مرداد 1400

نژاد زنبور عسل ایرانی

يکی از نژادهای نوع زنبورعسل معمولی است و چون در طول ساليان متمادی خود را با شرايط محيطی ايران سازگار کرده است، در مقايسه با نژادهای اصلاح شده خارجی از نظر سازگاری دارای بهترين امتياز هستند ولی متأسفانه تاکنون از نظر اصلاح نژاد و به گزينی اقدامی در اين نژاد صورت نگرفته است.

زنبور داری علمی در کشتیار: ترکیب زنبورها در کندو: زنبور نر


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری