مرحله پست لاروی یا لاروی پیشرفته

لارو بعد از گذر از مرحله مایسیس به مرحله پست لاروی تبدیل می شود که در این مرحله تا حدود زیادی به بالغین شباهت دارد و بدن  آنها شفاف ویک رشته طویل به رنگ قهوه ای  تیره از نوک شاخک حسی تا انتهای تلسون کشیده شده است. پاهای شنا دارای مژه می باشند. اندازه ششمین حلقه شکمی بزرگتر از طول کاراپاس است. در دوره های پایانی این مرحله طول بدن و کاراپاس افزایش می یابد و از شفافیت بدن کاسته شده و رنگشان تیره می گردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: کنترل کیفی پست لارو تولیدی در مراکز تکثیر میگو