ارقام مختلف محصول موز

ارقام موز
تعداد زيادي ارقام موز وجود دارد كه والدينشان acuminata     musa و balbisiana    musa مي باشند كه ارقام موز دييلوئيد ، تري پلوئيد و تترا پلوئيد و هيبريد بين acuminata     musa و balbisiana    musaمي باشند .
acuminata  .   m و balbisiana  .  mبه ترتيب با A و B نشان مي دهند و آنها با قرار گيري يكي يا تعداد بيشتري از كروموز مها در كنار هم طبقه بندي مي شوند كه سطح پلوئيدي مي نامند براي مثال AB يك دپيلوئيد و AAB تري پلوئيد و AABB تترا پلوئيد مي باشد ارقام تري پلوئيد رايجترين ارقام هستند و ارقام ديپلوئيد كمتر استفاده مي شود و تتراپلوئيد  مصرفش رايج نيست .

با کشتیاربهتر بکاریم: روش های چگونگی ازدياد موز

موز داراي كلونهاي مختلفي است كه به زير گروههاي متفاوتي تقسيم بندي شد ه اند تقريباً تمام ارقام صادراتي دنيا در حال حاضر در زير گروه كاونديش قرار دارند . معمولاً گروه كاونديش AAA مقاوم به بيماري پاناما و حساس به سيگاتوكا مي باشد و اين گروه داراي ارقام مختلفي است كه بين آنها 5 رقم دوارف كاونديش ، والري ، ويليامز ، گراندناين و كاونديش چيني يكي از بهترين ارقام تجاري دنيا هستند كه در اكثر كشورهاي توليد كننده موز كشت مي شوند .