جدیدترین توصیه های فنی پرورش خیار


آخرین توصیه های پرورش خیار بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

• استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• استفاده از کودهای ضد استرس (اسید آمینه دار) در مزارع سبزی و صیفی

• آبیاری باغات انبه و مرکبات و مزارع سبزی و صیفی در ساعات پایانی شب و سحرگاه با آب چاه

• تسریع در برداشت محصول از مزارع سبزی و صیفی