اجراء عملیات کشاورزی درفصل پاییز برای محصول زیتون

اجراء عملیات کشاورزی درفصل پاییز برای محصول زیتون:
- مهرماه : کاهش حجم آبیاری و قطع آبیاری یک هفته قبل از برداشت ، برداشت ارقام دو منظوره وکنسروی، نصب  تله های جلب کننده و کشنده آفت مگس زیتون.
- آبان ماه : کاهش حجم آبیاری و قطع آبیاری یک هفته قبل از برداشت، برداشت ارقام روغنی، برداشت نمونه خاک، هرس اولیه در ارقام کنسروی پس از برداشت (حد اکثر بیست درصد تاج درخت).
 - آذرماه : کاهش حجم آبیاری و قطع آبیاری یک هفته قبل از برداشت ، برداشت ارقام روغنی، برداشت نمونه خاک، چالکود باکودهای دامی و فسفره و پتاسه، شخم پائیزه بین ردیف، جمع آوری کامل میوه های پای درختان، هرس اولیه در ارقام روغنی پس از برداشت (حد اکثر بیست درصد تاج درخت)، محلول پاشی باعناصر پتاسه و فسفره پس از برداشت.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مرحله زیتون

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زیتون