برخی از ارقام خیار گلخانه ای موجود در ایران

برخی از ارقام خیار گلخانه ای موجود در ایران
1)    نسیم : بهاره ، پر گل
2)     دانیتو :زمستانه ، تک گل
3)     نگین :زمستانه ،مقاوم به سرما،مقاوم به سفیدک و موزائیک
4)    تونکا :زمستانه ،مقاوم به سرما،مقاوم به سفیدک و موزائیک
5)     فادیا :بهاره ، پر گل
6)     دنیا :بهاره ، پر گل
7)     برهان :زمستانه ، تک گل ،مقاوم به سرما،مقاوم به سفیدک و موزائیک
8)     سوکراتس :زمستانه ،مقاوم به سرما،مقاوم به سفیدک و موزائیک

با کشتیار بیشتر بدانیم: شرایط آب و خاک در گلخانه های کشت خیار

9)     ایور :زمستانه ،تک گل ،مقاوم به سفیدک و موزائیک
10)     آمیرال :بهاره ، پرگل ، مقاوم به سفیدک و موزائیک
11)     کاسپین :زمستانه ،تک گل ،مقاوم به سفیدک و موزائیک
12)     طاها : زودرس ، مناسب فصل گرم ، پربار
13)     ناهید :زودرس ، پاییزه و بهاره ، مقاوم به ویروس موزائیک
14)     پدیده :بهاره پرگل ، مقاوم به جرب - ویروس موزائیک
15)    مهر :بهاره و پایییزه ، زودرس ، مقاوم به موزائیک
16)    آبان 2 :زمستانه ، میوه یکنواخت کشیده - برداشت طولانی
17)    بهمن 4 :بهاره ، پاییزه ، صاف و فاقد کرک ، عملکرد بالا
18)     تانیا :بهاره و پاییزه ، میوه قلمی ، عملکرد بالا