پنج شنبه، 14 مرداد 1400

نیازهای آب و هوایی سویا- نور

 نیازهای آب و هوایی سویا- نور
سويا به عنوان يک گياه روز کوتاه شناخته شده است. طول دوره تاريکي عامل کنترل کننده واکنش نوري گياه است. ساير عوامل محيطي ممکن است که بر اين واکنش گياه اثر گذارند ولي به شدت اثر مجموع دوره تاريکي عمل نميکنند. اختلاف در طول روز سبب اختلاف در زمان گلدهي، ارتفاع بوته، وزن دانه، تعداد شاخه و غيره مي شود. به طور کلي طول روز بحراني براي گلدهي سويا حدود 12 ساعت است، اما اين مساله در واريته هاي مختلف سويا بسيار متغير است به طوري که بسياري از واريته هاي سازگار با عرض هاي شمالي در طول روزهاي کمتر از 16 تا 18 ساعت گل مي دهند، البته در اين گياهان نيز با کوتاه تر شدن روزها، گلدهي زودتر رخ مي دهد. بنابراين انتخاب ارقام مورد کشت در هر منطقه و براي هر تاريخ کاشت از اهميت خاصي برخوردار است. گلدهي واريته هاي مناطق گرمسير نسبت به واريتههاي مناطق معتدله در اثر طول روز 12 تا 14 ساعت، شديدتر به تعويق خواهد افتاد و افزايش طول روز از 10 ساعت به 14 ساعت سبب تاخير در گلدهي واريته هاي مناطق گرمسيري ميشود، ولي طول روز 16 ساعت اثر اضافي ناچيزي خواهد داشت. واريته ها در مناطق معتدله، با ازدياد طول روز از 12 ساعت به 16 ساعت به طور نسبي ديرتر به گل خواهند نشست. طول روز بلندتر گلدهي را بيشتر به تاخير انداخته و معمولا باعث توليد گلهاي زيادتري خواهد شد ولي درصد ريزش گل و غلاف را افزايش مي دهد. روزهاي کوتاه در زمان گلدهي سبب تسريع بلوغ گياه ميشود. در سويا مجموع طول روزهاي از کاشت تا رسيدن با افزايش طول روز افزايش مي يابد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا