جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان


آخرین توصیه های پرورش کرم ابریشم و توتستان بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/10/14

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• اقدام به انجام عملیات شخم زمستانه توتستان با هدف هوادهی خاک و مبارزه با آفات و بیماریها