جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان


آخرین توصیه های پرورش کرم ابریشم و توتستان بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/07/03

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• ذخیره سازی برگ توت جهت پرور ش پاییزه کرم ابریشم