شفافیت آب در استخر پرورش ماهیان گرم آبی

     شفافیت آب با صفحه ای به نام سشی دیسک اندازه گیری می شود. آب استخرهایی که شفافیت آنها تا 10 سانتی متر است بسیار غنی بوده و آب هایی که بیش از 60- 50 سانتی متر عمق، رویت می شوند چندان حاصلخیز نیستند. عمق شفافیت 70 سانتی متر به بالا برای پرورش ماهی مناسب نیست. بنابراین کدورت یا شفافیت میانگین حدود 21 – 20 سانتی متر برای پرورش ماهی مناسب است. درصورتیکه رنگ آب در چنین عمقی سبز متمایل به زرد و یا سبز متمایل به قهوه ای (طلایی) باشد مناسب است. در واقع شفافیت آب میزان تولیدات زی شناوری گیاهی و جانوری آب را مشخص می نماید.  
     نور آفتاب توسط گیاهان سبز (آبزی و خشکی) جذب شده و طی عمل فتوسنتز، مواد معدنی و ترکیبات غیر آلی (مانند دی اکسید کربن) را به مواد آلی (مانند قندها) تبدیل می کند که این مواد خود منشاء تغذیه و زندگی سایر موجودات زنده هستند. نفوذ نور، بسته به زاویه میل خورشید متغییر است. صبح ها و عصرها زاویه تابش بزرگتر و نفوذ نور کمتر و ظهرها زاویه تابش کمتر و نفوذ نور بیشتر است. به همین دلیل زی شناورهای موجود در لایه های مختلف آب تکثیر و رشد و نمو می نمایند. 

سایر مطالب مفید در کشتیار: کسیژن آب در استخرهای پرورش ماهی گرمابی