درجه حرارت- رشد مطلوب گلخانه ها

عوامل  هواشناسی در بهبود رشد مطلوب گلخانه ها
-درجه حرارت:  
خیار گلخانه ای دمای گرم را می پسندد. حداقل دمای 19 درجه سانتیگراد برای تولید مطلوب لازم است. اگرچه در سطوح کوچک ممکن است در زیر 19 درجه سانتیگراد نیز تولید قابل قبول داشته باشد. مناسب ترین درجه حرارت هوا د ر روز 21-22 درجه سانتیگراد و در شب 16-19 درجه سانتیگراد بسته به رقم تعیین شده است. حداکثر دمای روز 24-27 درجه سانتیگراد و دمای شب 4-6 درجه سانتیگراد کمتر باشد. هرگونه کاهش یا افزایش درجه حرارت از حدود تعیین شده موجب اختلال در رشد و نمو و کاهش عملکرد کیفیت محصول می گردد. درجه حرارت گلخانه در رابطه با شدت  نور و میزان رطوبت محیط باید هماهنگ گردد. با افزایش شدت نور یا وجود نور کافی درجه حرات نیز افزایش یابد، بنابراین در روزهای ابری دمای کمتر ولی  عدم کنترل رطوبت بالا( شب ) با دمای بالا(بعدازظهر)  توأما" موجب رشد بیماری ها می شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: رطوبت نسبی و تهویه -رشد مطلوب گلخانه ها

برای جلوگیری از آن تهویه لازم است.رطوبت کم (آب) دمای کم (کاهش دما) درجه حرارت خاک نیز اهمیت ویژه ای در پرورش خیار دارد. بهتر است دمای خاک بین17-20 حفظ شود تا اختلالی در جذب آب و مواد غذایی پیش نیامده و ریشه ها بتوانند به طور فعال به وظایف خود عمل نمایند. برای این منظور در تعدادی از گلخانه ها یک خط لوله آب گرم وسط پشته از زیر خاک عبور می دهند که در واقع در بین دو ردیف کاشت قرار می گیرد. کار دیگری که در زمستان بایستی صورت گیرد اگر آب آبیاری سرد است آن را تا حدودی گرم نمود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گلخانه داری