مراحل فنولوژیکی کپور ماهیان و مشخصه های بیومتریک هر مرحله

مشخص کردن مراحل فنولوژیک محصول و تعیین شاخص های اندازه گیری بیومتری در هر مرحله 
     کپور ماهیان پرورشی بعد از تکثیر و پرورش 5 دسته بندی را شامل می شوند که عبارتند از : لارو، بچه ماهی ، انگشت قد، نوجوان و بالغ که برای طول دوره رشد تعریف می شود.
     شاخص اندازه گیری بیومتری شامل طول و وزن کپور ماهیان پرورشی در طول دوره پرورش (در خوزستان از فروردین تا آذر یا دی ماه) که در فواصل زمانی 14 روزه  نسبت به اندازه گیری آن ها باید اقدام شود. و با توجه به طول و وزن ماهی نسبت به کنترل غذا یا آب و محیط پرورش تمهیدات لازم صورت می گیرد.  

در کشتیار بیشتر بخوانیم: معرفی مراحل تولید ماهیان گرم آبی