طبقه بندی انواع مختلف عسل

عسل را به طرق مختلف طبقه بندی میکنند: معمولا
١ــ متناسب با منبع و یاعضوی از گياه که زنبور شهدرا از روی آن جمع آوری کرده.
الف) عسل گل: که ً منحصرا از شهدگلهای مختلف تهيه شده.
ب) عسل برگ ياعسلک: از مواد چسبناک و شيرينی که روی برگها وجود دارند يعنی از شيره گياهی تهيه میشوند
٢ــ با درنظر گرفتن اين که عسل از روی يک يا چندنوع گل جمع شده باشد.
الف) عسل تک گلی ياعسل يکد ست : مثل عسل اقاقيا، شبدر، اسپرس که عسلش فقط از روی همان گل جمعآوری شده (در مناطقی که پوشش گياهی منحصر به يک نبات باشد.
ب) عسل چند گلی يا عسل مخلوط: که عسلش را زنبورها از روی چند يـا چنديـن گـل جمعآوری کرده اند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: عسلک ياعسل برگ، محصول جانبی زنبور

٣ــ متناسب با زمان توليد
الف) عسل بهاره: مثل عسل همه درختان ميوه و مرکبات که زنبور در اوايل بهار برای جمعآوری به آنها دسترسی دارد.
ب) عسل تابستانی: که گاهی اوقات آن راعسل پاييزه مینامندووقت جمعآوری آنها اواسط تابستان يا حتی اوايل پاييز است. مانندعسل گز وعسل آويشن وعسل اسپرس.
 
شکرک زدن عسل (رس کردن): غالب عسلها بعدازمدتی سفت شده يا به اصطلاح شکرک میزنند. برخی از مصرف کنندگان تصور میکنند که اين نوع عسلها تقلبی است و به علت مخلوط بودن با شکر به اين صورت درآمده است. بايدتأکيدکرد که بسياری ازانواع عسلهای طبيعی نيز حتی مدت کوتاهی پس از استخراج شکرک زده و اين مسأله ارتباطی به تقلبی بودن عسل ندارد، بلکه معرف ً سالم بوده و به هيچ وجه با شکر مخلوط نشده است. در ايران فروشندگان عسل مايع را مرغوبتر میدانند ولکن در کشورهای اروپايی مصرف کنندگان معمولا عسلهای کريستاليزه شده (شکرکزده) را برعسل مايع ترجيح میدهند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: شرایط آب و هوایی خسارت زا به کدو

به طور کلی عسل طبيعی پس از مدتی شکرک خواهد زد بعضی ازانواع عسلها در هفته های دوم و سوم و بعضی در دو سه ماه بعد از استخراج و بعضی ديگر از انواع عسلها بعداز چند سال شکرک میزنند.
علل رس کردن عسل: رس کردن عسل به چندعامل بستگی داردکه  منحصرا متذکر میشود: ١ــ نوع گل در منطقه ٢ــ طرز استخراج عسل (خوب تصفيه و فيلتر نکردن)٣ــ طرز نگهداری عسل (رطوبت، درجه حرارت)٤ــ حرارت دادن (در ظرفهای دوجداره)٥ــ تغيير نسبت قندها (از همه بيشتر نسبت لولوز به دکستروز)٦ــ نسبت درصدآب موجود درعسل (غلظت عسل)