آفات و بیماری های بادام:سرشاخه خوار هلو Anarsia lineatella

سرشاخه خوار هلو Anarsia lineatella، یک آفت عمده بادام و هلو است. این آفت به سایر میوه های هسته دار هم حمله می کند. سرشاخه خوار هلو به صورت اولین و دومین مرحله لاروی در سلول ها و عمدتاً در زیر پوست ضخیم تنه در محل اتصال چوب های یک تا سه ساله زمستانه گذرانی می کند. در خلال گلدهی و ریزش گلبرگ ها دوره های زمستان گذرانی کرده سرشاخه خوارها مهاجرت می کنند تا از برگهای جوان و جوانه ها تغذیه کند.

با کشتیار بهتر بکاریم: آفات و بیماری های بادام: لکه آجری برگ بادام

علاوه بر خسارت مستقیم ناشی از فعالیت تغذیه سرشاخه خوار هلو به مغزها به نظر می رسد که کرم پرتقال ناول ماده را جذب کرده و سبب تخم گذاری بر همان میوه می شود به این ترتیب خسارت سرشاخه خوار هلو ممکن است مسئول گسترش آلودگی کرم پرتقال ناول به درصدهای بالاتری از آنچه که در غیاب آن اتفاق می افتد باشد.