کاشت نهال های انگور

در پاییز و پیش از احداث باغ انگور نسبت به انجام آزمایشات مربوط به عناصر موجود در خاک اقدام میگردد تا هنگام کاشت  نهال های انگور نسبت به تامین  کودهای معدنی و آلی به مقدار لازم در محل کاشت نهال ها (چاله ها) افزوده شود. سپس زمین را به صورت جوی پشته در می آورند نهالها روی پشته و کنار جوی کاشته میشود. هنگام کاشت چاله ها را به عمق حدود ۵۰ سانتیمتر حفر نموده و نهال ها را  می کارند چاله که در آنها  نهال کاشته میشود به ابعاد ۵۰  ×۵۰  حفر و داخل انها مقداری کمپوست کهنه و فسفر و آهک میریزند این مواد برای رشد نهال ها مفیدند ولی نباید زیاده روی نمود که نهال ها صدمه دیده و ریشه هایشان بسوزد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: فصل کاشت نهال های انگور

در باغهای بزرگ نهال ها را با فاصله 150 تا 200 سانتی متر از یکدیگر میکارند و بر روی سیم می بندند.