جدیدترین توصیه های پرورش ماهی


آخرین توصیه های پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/07/07

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی