یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

عوامل مؤثر درپرورش و نگهداری زنبورعسل

١ــ چراگاه: برای برداشت محصول عسل بيشتر بايد به اولين عامل مؤثر يعنی چراگاه های زنبورعسل توجه داشت.
٢ــ آب و هوا: وضعيت هوارا نيز می توان دومين عامل مؤثر شمرد. به طور کلی شرایطی چون گرما یا سرمای بیش از حد تحمل زنبورها ، بارندگی پیوسته و زیاد ، هوای ابری در بیشتر اوقات سال یا فصل مورد نظر ، بادهای شدید ، هوای شرجی یا هوای غالبا مه آلود ، افزایش یا کاهش ناگهانی درجه حرارت هوا و آلودگی غیر تحمل هوا ممکن است چنان منطقه ای را برای استقرار زنبورستان نا مطلوب کند. زنبور عسل در حرارت 16 تا 32 درجه سانتيگراد در حداکثر فعاليت است و 34 تا 39 درجه سانتي گراد و 16 تا 8 درجه سانتي گرادبه تدريج از فعاليت آنها کاسته مي شود و در دماي کمتر از 8 درجه سانتي گراد و بيشتراز 39 درجه سانتي گراد از کندو خارج نمي شوند. انتخاب محل استقرارکندوها خیلی مهم است. سوراخ پرواز نباید درمسیر و جهت وزش باد قرارگیرد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تشخيص شروع فصل زنبورداری

درزمستان باد سردی که از سمت شمال ایران می وزد جمعیت کندو را بیشتر آزارمی دهد. بادهای موسمی و محلی بزرگترین و خطرناکترین آفت زنبورعسل هستند. زنبورعسل شدیدترین سرما را تحمل می کند اما کوچکترین جریان باد، تعادل و شرایط کلیمایی داخل کندو را به هم می زند.
زنبورستان باید درطول زمستان گذرانی آفتاب گیر باشد. بعبارت دیگرسوراخ پروازکندوها را باید درجهتی قرارداد که بیشترین ساعات تابش نورخورشید را داشته باشد.

٣ــ نژادزنبور: نوع و نژاد زنبورعسل را نيز می توان يکی ديگر ازعوامل مؤثر دانست. با استفاده ازروشهای صحيح پرورش ملکه می توان ملکه هايی راکه دارای صفات ومشخصات مطلوب برای منطقه هستند، انتخاب کرد. يعنی نژادی را به گزينی کرد که نسبت به تغيير وضع هوا و گلهای منطقه محدوديتی در تخم گذاری ملکه مشاهده نشود و همچنين علاقه زيادی به توليد بچه کندوی طبيعی نداشته باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: اقدامات لازم در هنگام کوچ زنبور

٤ــ نوع کندو: يکی ديگر ازعوامل مؤثردرزنبورداری انتخاب کندوی واجد شرايط است. نه تنها، نوع کندوازنقطه نظر مصالح به کاربرده شده (نوع چوب، فرم وغيره) درپيشبردعمليات مربوط به زنبورداری ونحوه حمل ونقل مؤثر است، بلکه در چگونگی فعاليت زنبوران چه ازنقطه نظر کمی و کيفی زنبوران خاصه در ميزان توليدعسل تأثير فراوانی دارد.
٥ ــروش کاربا کندو: بالاخره روش کار با کندو را نيز می توان ازعوامل مؤثر در پرورش زنبورعسل محسوب کرد که خودعامل مهم و قابل توجهی است. يعنی زمان لازم برای بازديد و بررسی کندو را بايد به حداقل ممکن رسانده و پيوسته سعی کرد که تمامی وقت صرف شده معقولانه و اقتصادی باشد. بدين معنی که با درنظر گرفتن کليه جوانب امر، وضعيت کندوها طوری آماده شوند که به موقع بتوان آنها را برای استفاده از چراگاههای زنبورداری آماده کرد. به طوری که در حداقل زمان گلدهی چراگاه بيشترين محصول عسل نسبت به سرمايه و وقت صرف شده برداشت شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: وظایف زنبور کارگر در خارج از کندو

٦ ــ مديريت: اداره خوب يک زنبورستان، پيش شرطی برای موفقيت در زنبورداری بوده و آن را تبديل به کار پرمنفعتی خواهد ساخت. زنبورداری کار پرزحمتی نيست و همانند کشاورزی نياز به تلاش و کوشش زياد ندارد اما نکات ظريف زيادی در زنده نگه داشتن بهينه هر کلنی وجود دارد که دانستن آنها برای زنبورداری امری ضروری است.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری