پراکنش کشت زرشک دیم در ایران

گیاه زرشك در قرن هفتم میلادی شناخته شده است و پیدایش آن از نظر زمین شناسی به دوره ائوسن EUCEN مربوط میشود. ولی در قرن هشتم میلادی معرفی گردیده است زرشك در تمام مناطق معتدل نیمكره شمالی می روید. در ایران نیز دو واریته زرشك دانه دار و زرشك بی دانه در مناطقی چون خراسان اطراف تهران، قسمتهایی از آذربایجان، اصفهان، كرمان، همچنین بین كرج و چالوس می روید.

واریته بدون هسته آن معروف به زرشك پلویی عمدتاً در نواحی خراسان كشت می شود. در اصفهان و كاشان نیز باغهای زرشك موجود است. در اصفهان نزدیك سی و سه پل باغ مصفایی وجود دارد كه به (باغ زرشك) معروف است . زرشك دانه دار بیشتر به صورت زینتی كشت می شود ولی واریته بی دانه آن از نظر تجارتی دارای اهمیت است.

زرشک خاک های شنی-رسی و سبک را به خاک های سنگین رسی ترجیح می دهد ولی قادر است حتی در زمین های سنگلاخی هم زندگی کرده و محصول دهد.