توصیه های کاشت نشاء برنج


کاشت نشاء برنج به دو روش سنتی و مکانیزه انجام می شود.

در نشاء کاری برنج مواردی از قبیل جهت نشاءکاری، فاصله بین دو کپه نشاء و تعداد نشاء در هر کپه  در تعداد پنجه زنی و عملکرد تاثیر گذار است.

روش سنتی : 

جهت نشاءکاری برنج :

در روش سنتی جهت کاشت نشاء قابل تنظیم نیست. فقط می توان تعداد نشاء در هر کپه و فاصله بین دو کپه را تا حدودی آن هم بسته به نحوه کار کارگرها رعایت نمود که معمولا به طور کامل رعایت نمی شود چون کارگرها همه یکجور ویکدست کار نمی کنند. 

فاصله نشاءکاری :

در روش سنتی فاصله نشاءکاری برای ارقام بومی  20 × 20 سانتیمتر و برای ارقام پر محصول (پر پنجه) 25×25 سانتیمتر در نظر گرفته می شود.

تعداد نشاء در هر کپه:  تعداد نشاء در هر کپه 4 تا 5 نشاء مناسب است .

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل جوانه دار کردن بذور برنج

روش مکانیزه:

 جهت نشاءکاری برنج :

در کشور ما که بادهای غالب از قسمت شمال وشمال غربی می وزند، اگرنشاءکاری  در جهت شمالی جنوبی انجام شود موجب جریان بهتر وبیشتر باد در بین ردیف های کاشت شده که در کاهش فعالیت قارچ های بیماریزایی مانند بلاست بسیار مفید وموثر است. 

فاصله ردیف ها :

در دستگاه های نشاءکاری فاصله بین ردیف ها بصورت ثابت و غیر قابل تغییر تنظیم شده است. فقط فاصله بین بوته ها و تعداد نشاء در هر کپه قابل تنظیم است. 

در روش مکانیزه فاصله ردیف های نشاءکاری برای همه ارقام ثابت و حدود 30 سانتیمتر است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نگهداری نشاء برنج در خزانه  

 فاصله کپه ها از هم روی  ردیف ها : برای ارقام بومی  بین 16 تا 20 و برای ارقام پر محصول (پر پنجه)  20 تا 24 سانتیمتر در نظر گرفته می شود.(هرچند در برخی منابع فاصله کپه در ارقام بومی را بین 13 تا 16 هم آورده اند اما تجربه کشاورزان  نشان داده فاصله 16 تا 20 در پجه زنی بیشتر موثر بوده است).

. تعداد نشاء در هر کپه:

تعداد نشاء در هر کپه  4 تا 5 نشاء مناسب است.

نکته: در زمان شروع نشاءکاری با دستگاه چناچه در شروع کار، مرز کرت دارای انحنا وکج بود باید ابتدا به صورت  یک خط راست اقدام به کاشت نشاء با دستگاه نمود بعد با توجه به همین خط نشاء اولیه اقدام به کشت نمود تا با ایجاد ردیف های منظم و صاف  شرایط برای حرکت جریان باد را در بین ردیف ها فراهم آورد تا موجب کاهش فعالیت قارچ های بیماریزا وافزایش عملکرد بشود.