دسته ������������������������������ ������������������

زنبور عسل

کرم مومخوار کندوی عسل

کرم موم خوار به عسل و زنبور و لارو آن آسيبی نمی رساندبلکه فقط مومها را میخورد غير از کرم مومخوار هيچ موجودی نمیتواند موم را هضم و جذب کند...

زنبور عسل

عامل بيماری نوزما در زنبور عسل

اسپورهای نوزما به وسيله آب و موادغذايی وارد دستگاه گوارش زنبوران میشوند....

زنبور عسل

 بيماری نوزما در زنبور عسل و علایم آن

درمناطقی که دارای زمستان طولانی است، اين بيماری شيوع بيشتری دارد، زيرا زنبوران در چنين مناطقی مدت بيشتری درکندوبه سر میبرند...

زنبور عسل

علايم بيماری کنه آکارین در کندو

حتی الامکان بايداز خريد جمعيتهاويا ملکه اززنبورستانهای آلوده و همچنين از مهاجرت کندوها به مناطقی که ازدحام کلنیها در آن منطقه زياد باشد، جلوگيری کرد.

زنبور عسل

کنه آکاراپيس وودی يا آکارين

کنه آکاراپيس وودی يا آکارين (کنه لوله های تنفسی زنبورعسل)

زنبور عسل

راههای سرايت و انتشارکنه Varroa

زنبوردار با بازديدهای روزانه خود از کندوها و انتقال زنبور و شان از يک کندو به کندوی ديگر همچنين با وسايل کار خود موجب انتقال و سرايت کنه از يک کندو به کندوی ديگر میشود.

زنبور عسل

نشانه های وجود کنه در کندو

از آنجا که کنه به صورت مخفی در کندو زندگی می کند و تکثير میيابد، لذا در سالهای اوليه نمیتوان آن را به سادگی تشخيص داد

زنبور عسل

آفت های کندو، کنه واروآ

اين کنه زندگی خود را به طور کلی با زندگی زنبور عسل، هماهنگ کرده و از هرنظر خودرا با آن انطباق داده است.

زنبور عسل

نکات بهداشتی کندوی زنبور عسل

زنبورعسل به صورت دسته جمعی زندگی میکند، لذا بيماری به سهولت میتواندبين آنها شايع شود...