دسته ����

به

معرفی میوه به و خواص مهم آن

درخت به درختی است از تیره گل سرخیان، جزو دسته سیب‌ها که پشت برگ‌هایش کرک‌دار است