دسته ������ �������� �� ������������

هلو - شلیل و شفتالو

معرفی مراحل تولید محصول هلو

گیاه هلو در خاک های عمیق به خوبی زهکشی شده با PH معادل 7-6 بخوبی رشد می کند. شکوفه های هلو خیلی زود شکفته می شوند از این رو معمولا هلو در نواحی جنوبی بهتر رشد می کند. سرمازدگی بزرگترین مشکل پرورش دهندگان هلو است. چنانچه گل های شکفته شده و میوه های نارس در معرض دمای 2- درجه سانتی گراد یا کمتر قرار بگیرند. از بین می روند . تکثیر هلو معمولا از طریق کاشت بذر و پیوند روی آنها صورت می گیرد و برای کنترل ارتفاع درخت. چند بار آن را هرس می کنند. هرس کردن مانع بلند شدن بیش ازاندازه گیاه می شود و بدین ترتیب انرژی گیاه صرف شاخه دهی و تولید میوه بیشتر می شود.

هلو - شلیل و شفتالو

مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مر حله هلو

مراحل تکامل مورفولوژیکی ارگان های اصلی(جوانه . گل . برگ و میوه) از زمان شکوفه دهی تا زمان ریزش برگ . تحت عنوان مراحل فنولوژیکی شناخته می شود. تقویم رخداد هر یک از مراحل فنولوژیکی به تنهایی در تعیین برخی از برنامه های مدیریت باغ مانند. برنامه ریزی برای مبارزه با بیماری ها و آفات یا شناسایی ارقام برای ارزیابی سازگاری آنها با محیط نقش مهمی را ایفاء می نماید

هلو - شلیل و شفتالو

کلیات نیازهای آب و هوایی هلو

هلو با نیاز سرمایی حدود 1000-400 ساعت در مناطق با آب و هوای تابستانهای گرم و خشک و فاقد سرمای دیررس بهاره به خوبی پرورش می یابند.

هلو - شلیل و شفتالو

آفات و بیماری درختان هلو

از جمله آفات درختان هلو می توان به شته ، شپشک، انواع کنه های گیاهی و لارو حشره بید زرد رنگ هلو اشاره کرد که می بایست در زمان مناسب و قبل از آسیب رسی به برگهای جوان و سرشاخه های درختان با استفاده از سموم مناسب با این آفات مبارزه و فعالیت آنها را محدود و کنترل کرد.

هلو - شلیل و شفتالو

روش های هرس درختان هلو

درخت هلو در مقایسه با سایر درختان هسته دار با شدت بیشتری در طول زندگی خود هرس می شوند. زیرا میوه هلو بر روی ساقه های یکساله شکل می گیرد و ساقه های مسن تر میوه تولید نمی کنند به همین دلیل می بایست به شکل منظم و سالانه نسبت به هرس و کوتاه کردن ساقه اقدام کرد تا این گیاه ، محصول دهی مناسب و خوبی داشته باشد.

هلو - شلیل و شفتالو

روش های تکثیر درختان هلو

یکی از روشهای تکثیر درختان هلو عمل پیوند است. یعنی پیوندک از درخت هلویی که خصوصیات مورد نظر از نظر کیفیت و کمیت میوه دهی دارد انتخاب می شود و بر روی یک پایه ، پیوند زده می شود.

هلو - شلیل و شفتالو

خاک مناسب برای باغات هلو

درختان هلو به خاکهایی با زهکش خوب نیاز دارند. خاکهای سنگین که زهکش نامناسبی دارند و آب را در خود نگه می دارند مناسب کاشت هلو نیستند. بنابراین خاک مناطقی که دارای شن است (لومی شنی و یا شنی لومی) مناسب می باشد

هلو - شلیل و شفتالو

عوامل موثر در مقاومت به سرمای درختان میوه

تغذیه کافی درختان میوه با کودهای حاوی پتاسیم و فسفر مقاومت به سرمای آنها به ویژه نسبت به سرمای سخت زمستان بیشتر می کند. از طرف دیگر افراط در تغذیه با کود های حاوی نیتروژن باعث کاهش مقاومت درختان در برابر سرما و یخبندان می شود

هلو - شلیل و شفتالو

جلوگیری از خسارت سرما در باغات هلو

بروز هر گونه سرمای بی موقع خسارت های سنگینی به گیاه و تولید میوه وارد می سازد . بروز یخبندان های مقطعی در بهار سرمای دیررس بهاره نامیده می شود زیرا در این موقع طبیعتا زمان سرما سپری شده است و هر گونه سرمای ناگهانی دیررس محسوب می شود . بر عکس خفیف بودن شدت و مدت سرمای بهاره میزان خسارت آن محصول می تواند بسیار سنگین باشد