یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

دسته زرشک دیم

زرشک دیم

پراکنش کشت زرشک دیم در ایران

در ایران دو واریته زرشك دانه دار و زرشك بی دانه در مناطقی چون خراسان اطراف تهران، قسمتهایی از آذربایجان، اصفهان، كرمان، همچنین بین كرج و چالوس می روید.