دسته ��������

خرما

کاهش خسارت خشگیدگی خوشه خرما

این عارضه در چند ساله اخیر یکی از مهمترین معضلات تولیدکنندگان خرمای کشور بویژه در مناطق عمده تولید آن بوده و خسارت قابل توجه و اقتصادی به این محصول وارد نموده است.

خرما

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

این عارضه در چند ساله اخیر یکی از مهمترین معضلات تولیدکنندگان خرمای کشور بویژه در مناطق عمده تولید آن بوده و خسارت قابل توجه و اقتصادی به این محصول وارد نموده است.

خرما

انواع گونه های خرما و ویژگی های آن

کی از مهم‌ترین عوامل که می‌تواند در بهبود کیفیت و اصول و در نتیجه رونق دادن به صنعت خرما در جهان مؤثر باشد، استفاده از گونه‌های خرما برتر و تجاری است.