دسته ������������������������ ������������������ ������������������������������������������

انبه

نیازهای آب و هوایی محصول انبه

آب وهوا اثر زیادی بر انبه دارد. بهترین اقلیم برای کشت و رشد انبه، شرایطی است که یک فصل خشک مشخص در زمان شکوفه دهی و رسیدن میوه داشته و دارای باران سالیانه بین ۱۲۵۰ تا ۱۸۰۰ میلی متر داشته باشد

انبه

گياه شناسي انبه (mangifera indica)

متوسط ارتفاع درختان انبه بین ۱۰ تا ۳۰ متر بوده است و تا بیش از صد سال عمر می کنند. البته عمر درختان پیوندی کمتر از انواع بذری است

انبه

معرفی و تاریخچه کشت محصول انبه

انبه محصول باغبانی گرمسیری است که در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب رشد کرده و حداکثر تولید را خواهد داشت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • صفحه 5 از 5