دسته ������������������������

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان خوزستان

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان خوزستان

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان خراسان شمالی

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان خراسان شمالی

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان خراسان رضوی

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان خراسان رضوی

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان چهارمحال بختیاری

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان چهارمحال بختیاری

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان تهران

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان تهران

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان بوشهر

دراین استان محدودیت کشت و دوره خواب در گیاه وجود ندارد ولی بهتر است تا اوایل آذر ماه کشت انجام شود .

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان اصفهان

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان اصفهان

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان ایلام

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان ایلام

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان البرز

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان البرز