دسته ������������������������

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان اردبیل

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان اردبیل

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان آذربایجان غربی

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان آذربایجان غربی

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان آذربایجان شرقی

جهت پوشش مناسب مزرعه و رشد مطلوب و افزايش تحمل به سرما، كلزا بايد در تاريخ مناسب كشت گردد.

کلزا

زمان آبياري گیاه کلزا

تاخير در آبياري دوم موجب تاخير در رشد اوليه و نرسيدن كلزا به روزت مناسب و كاهش مقاومت آن به سرما مي گردد.

کلزا

تاريخ كاشت گیاه کلزا

جهت پوشش مناسب مزرعه و رشد مطلوب و افزايش تحمل به سرما، كلزا بايد در تاريخ مناسب كشت گردد

کلزا

تغییرات رطوبت و گیاه کلزا

كلزا محصول مناطق معتدل و معتدل ساحلي است. اما با اصلاح ارقام جديد،سازگاري اين گياه به مناطق سرد نيز گسترش يافته است

کلزا

نور و نیاز آفتابی- گیاه کلزا

دامنه فتو پريود براي كلزا بسيار گسترده است. به طوري كه در دامنه 10 تا 24 ساعت روشنايي قادر به رشد و نمو مي باشد.

کلزا

درجه حرارت- گیاه کلزا

كلزا محصول مناطق معتدل و معتدل ساحلي است. اما با اصلاح ارقام جديد،سازگاري اين گياه به مناطق سرد نيز گسترش يافته است

کلزا

مرحله رسيدن گیاه کلزا

مرحله رسيدن همزمان با شروع افتادن گلبرگها در گلهايي كه ديرتر از بقيه باز شده اند آغـــاز مي شود .