دسته ������������������������

کلزا

مرحله گلدهي گیاه کلزا

مرحله گلدهي با باز شدن غنچه هاي پاييني ساقه اصلي شروع مي شود و به سمت غنچه هاي بالايي ساقه ادامه مي يابد بطوري كه تعداد 3 تا 5 يا تعداد بيشتري از گلها در هر روز باز مي شوند.

کلزا

مرحله غنچه دهي گیاه کلزا

افزايش طول روز و بالا رفتن دماباعث تشكيل غنچه مي شود

کلزا

مرحله برگ دهي گیاه کلزا

چهار تا هشت روز بعد از سر از خاك در آوردن جوانه كلزا، اولين بــــــرگهاي حقيقي ظاهرمي شود.

کلزا

مرحله جوانه زني و سبز شدن کلزا

جوانه زني بذر،مستلزم جذب آب توسط بذر،انبساط وترك خوردن پوسته بذر و سپس خروج نوك ريشه از پوسته بذر مي باشد

کلزا

ترکیب اسید های چرب و مزایای تغذیه ای روغن کلزا

وغن کلزا در میان روغنهای خوراکی شناخته شده نظیر روغن های سویا، آفتابگردان، پالم، بادام زمینی، زیتون و همچنین روغنهای حیوانی و کره کمترین میزان اسیدهای چرب اشباع را دارا است.

کلزا

تکامل و اصلاح کلزا از کلزای سنتی تا ارقام اصلاح شده

کلزای سنتی(HEAR) ، هنوز هم تولید شده و حاوی ۲۲ تا ۶۰ درصد اسیداروسیک در روغن و ۱۰۰ تا۲۰۵ میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله می باشد.

کلزا

اهمیت اقتصادی، تکامل و اصلاح کلزا

در یک تقسیم بندی کلی کلزا را به دو گروه اصلی تقسیم می کنند. گروهی که به کلزا صنعتی معروفند و گروهی که به کلزای خوراکی معروف می باشند.

کلزا

کلیات نیازهای آب و هوایی کلزا

کلزا، محصول مناطق معتدله است، اما با اصلاح ارقام جديد، سازگارى اين گياه به‌مناطق سرد نيز گسترش يافته است.

کلزا

مبارزه با علف های هرز کلزا

یکی از مهمترین عوامل در محدود کردن تولید کلزا علفهای هرز می باشـند که علاوه بر رقابت با محصول در برداشت نیز مشکلاتی پدید می آورنـد .در بیشتر مزارع سـلمک ، تاج خروس ، اویارسـلام ، سوروف ، تربچه وحشی ، یولاف وحشی وخرفه علف های هرز کلزا هسـتند که با انجام وجین دستی و یا کولتیواتور زدن و یا هرس های گردان باید با آن ها مبارزه کرد