دسته ������ ������������

کرم ابریشم

جمع آوری و برداشت پیله ها

جمع آوری پیله ها و دسته بندی و انتقال به مراکز خرید

کرم ابریشم

نشانه های آماده شدن کرم برای تنیدن پیله

با بروز این علائم بستر پرورش کاملا تمیز شده و تغذیه لاروها به صورت تک برگ انجام می شود.

کرم ابریشم

برگدهی شبانه روزی در روزهای اوج برگ خواری ابریشم

این مرحله  آخرین بخش از فعا¬لیت کرم ابریشم برای اقدام به  پیله تنیدن می باشد و   حدو د پنج روز ادامه دارد

کرم ابریشم

بهداشت و تهویه مناسب تلنبار کرم ابریشم

به دلیل فعا¬لیت  زیستی کرمها شرایط دمائی این محیط با فضای خارجی تفاوت فاحشی داشته و در روزهای گرم تحمل این شرایط  بسیار مشکل می باشد که توصیه می¬گردد  در این شرایط  دریچه های ¬تهویه بازتا جریان هوا برقرار گردد.

کرم ابریشم

انتقال به تلنبار صحرائی و تغذیه کرم ابریشم

پرورش دهندگان کرم ابریشم در خصوص شرایط احداث تلمبار صحرائی¬ مواردی ازقبیل احداث دریک فضای باز جهت برخورداری از جریان هوای مناسب و بدور از سایه درختان (آفتاب گیری مناسب) و همچنین هم جهت بودن با جهت  باد غالب برای تهویه هوای داخلی تلمبار را باید رعایت ومد نظر قرار د هند لذا به منظور  رشد سریع لاروها در شرایط مطلوب محیطی، بایستی مناسب ترین شرایط حرا¬رتی، رطوبتی، تغذیه ای و بهدا¬شتی برای آنها فراهم گردد.

کرم ابریشم

برگدهی به کرم ابریشم در مرحله ریزه داری

باید توجه داشت که جثه کرم ابریشم در سنین جوانی به خصوص سن اول و دوم و اوایل سن سوم بسیار ظریف و آسیب پذیر است و برای جابجایی آن نباید از دست استفاده کرد و برای این کار لازم است تعدادی پر مرغ تمیز در اختیار دا¬شته با¬شیم تا بوسیله آن جا¬بجایی لاروها صورت پذیرد.

کرم ابریشم

عملیات ضد عفونی کردن محیط و اصول بهداشتی نوغانداری

با توجه به اینکه بیماری های کرم ابریشم قابل درمان نیست، برای پیشگیری خسارات حاصل از بیما¬ریها و آفات لازم است اتاق تفریخ اماکن پرورشی و کلیه وسایل مورد نیاز ¬در¬¬تفریخ¬ و¬ پرورش¬ به¬ شرح ¬ذیل¬ ضد عفونی¬شوند

کرم ابریشم

تهیه تخم نوغان و شرایط دمائی و رطوبتی مطلوب تفریخ

هر ساله در آغاز فعالیتهای مربوط به کرم ابریشم، شرکت ابریشم از طریق رسانه های عموی توزیع جعبه های تخم نوغان را در مراکز وابسته به خود اعلام می کند.

کرم ابریشم

توتستان و تهیه برگ توت

در مواقعی که پیش¬بینی¬ها حاکی از با¬رندگی در روزهای آینده ا¬ست،¬ از ¬توصیه¬های بسیار ¬مهم وجین باغها¬، مبارزه مکانیکی در توتستان ها با علف های هرز و ایجاد زهکش مناسب پای درختان و تسهیل خروج آبهای اضافی در باغها می باشد.