دسته ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

بادمجان

آفات بادمجان- شپشک آردآلود

علامت حضور شپشک آرد آلود، تولید عسلک با مکیدن شیره گیاه می باشد.

بادمجان

آفات بادمجان- زنجرک ها

علامت حضور زنجرک های خانواده Cicadellidae، بد شکلی و زردی برگها به علت تغذیه از شیره گیاهی می باشد.

بادمجان

آفات بادمجان- کرم های برگخوار

از علائم  کرم های برگخوار سوراخ شدن برگها و میوه ها می باشد.

بادمجان

آفات بادمجان- مگس سفید

ایجاد عسلک روی سطح برگ به علت تغذیه آفت از علائم آفت مگس سفید می باشد.

بادمجان

آفات بادمجان- کنه تارتن دو نقطه ای

 علائم کنه تارتن دو نقطه ای شامل ایجاد لكه هاي رنگ پريده روي سطح برگ، ایجاد تارهاي عنكبوتي بر اثر فعالیت آفت، حالت گرد آلود شدن شاخه و برگ گياه، نقره ای شدن پشت برگ می باشد.

بادمجان

سن نشاء،سرعت جایگزیني ریشه ها، خاك دهی پاي بوته ها بادمجان

در ایران این كارمعمول نیست و معمولا خاكدهی پاي بوته ها در یك یا دو مرحله صورت مي پذیرد تا بوته ایستایي بهتری داشته باشد...

بادمجان

خصوصیات بذر مناسب کاشت بادمجان

براي تولید بذر در مناطقي با خاكھاي سالم و عاري از بیماري اقدام نمود.125 تا 200 گرم بذر براي تهیه نشاء یك هکتار بادمجان كافي است. اگر بذر تازه و سالم درخاك استریل كشت شود نیاز به تیمارخاصي ندارد...

بادمجان

نکات حائز اهمیت در تولید نشاء بادمجان

میزان بذر مورد نیاز جهت كشت یك هکتار بادمجان بسته به میزان تراكم مورد نظر در مزرعه اصلي و ھمچنین روشتهیه نشاء بین 150 تا 400 گرم متغیر مي باشد.

بادمجان

انتقال نشاء بادمجان به مزرعه

انتقال نشاءها بهتر است درھنگام عصر یا در روزهای ابري صورت گیرد تا شوك انتقال نشاء به حداقل برسد. نشاءكاري مي تواند با دست یا با ماشین های نشا كار صورت گیرد.