دسته ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

بادمجان

سیستم تولید نشاء در شرایط گلخانه ای

تولید سریع تر و یكنواخت تر نسبت بھ تولید نشاء در فضاي آزاد یکی از مزایای سیستم تولید گلخانه ای نشاء می باشد.

بادمجان

اھمیت تولید نشاء بادمجان

زمان برداشت بهاره حداقل 3 تا 4 ھفته دیرتر است این در حالي است که در نشاكاري ما استفاده بهتری از فصل كشت خواهیم داشت .در حالت نشائي بهترین تراكم را خواھیم داشت چرا که پس از سپري شدن شوك های گرمائي و رطوبتي و گرمائي، نشاء زده مي شود و ھمچنین نیاز به تنك كردن ھم نخواهد بود.

بادمجان

آماده سازي زمین برای کاشت بادمجان

آماده سازي زمین اصلي بایستي در اولین فرصت ممکن صورت پذیرد تا اینکه انتقال نشاء در اولین زمان ممكن و دریکی از روزهاي تابستان انجام گردد. انتخاب نامناسب زمان انتقال نشاء بادمجان و مصادف شدن با روزهای گرم تلفات جبران ناپذیري را در پي خواهد داشت که علاوه بر كاھش میزان تولید میوه یا بذر، هزینه های غیر ضروري را نیز به برنامه كشت وارد خواهد کرد

بادمجان

نیازهای آب و هوایی برای محصول بادمجان

بادمجان بومي نواحي گرم بوده و در مقابل سرما حساس است(دماي كمتر از 16 درجه سانتیگرادخسارت به بارمي آورد). براي تولید بادمجان، یك فصل رشد طولاني حدود 120 روز نیاز است. بهترین رشد بادمجان دردماي 21 تا 29 درجه سانتیگراد اتفاق میافتد.

بادمجان

نیازهای تغذیه ای خاک برای کشت محصول بادمجان

خاكهای معمول دشت ها 100 تا 150 كیلوگرم در هکتار ازت نیاز دارند. خاکهای شدیداً شني مقدار و یا تعداد دفعات مصرف بیشتري ازت نیاز دارند. میزان نیاز به ازت مي تواند بسته به فصل زراعي، میزان بارش، نوع خاك، آبیاري، تراكم گیاهی، طول مدت برداشت و روش و زمان كاربرد تفاوت نماید

بادمجان

خاک مناسب برای رشد محصول بادمجان

بادمجان براي رشد مناسب احتیاج به حاصلخیزي خاك و تغذیه كافي دارد. بادمجان میتواند در تمامي خاك های سبك شني تا سنگین رسي رشد نماید. خاك لوم شني براي زماني که زودرسي مورد نظر است ایده آل می باشد. خاك های سنگین براي عملكردهای طولاني تر و تأخیري توصیه مي گردد.

بادمجان

مراحل فنولوژیکی محصول بادمجان

بذور بادمجان 1 تا 2هفته زمان می برد که پس از کاشت جوانه بزنند. نهال ها پس از 10هفته بعد از جوانه زنی بزرگ و محکم می شوند. نهال های جوان نسبت به گرما و دماهای بالا آسیب پذیر می باشند.

بادمجان

گیاه شناسی محصول بادمجان 

ارتفاع بادمجان بین 0.50 تا 1.5 متر می باشد.ریشه آن سطحي، منشعب و قوي است. ساقه آن نیمه خشبي، سبز رنگ و داراي شاخه های فرعي گسترده می باشد...

بادمجان

ویژگی های ظاهری گیاه بادمجان

کشت بادمجان بیشتر در نواحی گرمسیری صورت می­‌گیرد البته در نواحی معتدل نیز می‌توان به کشت این گیاه اقدام نمود، ولی باید توجه داشت که دمای کمتر از ۱۶ درجه باعث آسیب به گیاه می‌­شود.