دسته ��������������

بادمجان

آب و هوا و مراحل تولید بادمجان

میوه بادمجان از زماني که حدود یك سوم آن تشكیل شده است تا زماني که انداز ة نهایی خود را پیدا كرده باشد قابل برداشت است . میوة مطلوب مي بایستي سفت، براق، عاري از برش یا چروكیدگي و با انداز ة مناسب و بازارپسند باشد.

بادمجان

برداشت محصول بادمجان

میوه بادمجان از زماني که حدود یك سوم آن تشكیل شده است تا زماني که انداز ة نهایی خود را پیدا كرده باشد قابل برداشت است . میوة مطلوب مي بایستي سفت، براق، عاري از برش یا چروكیدگي و با انداز ة مناسب و بازارپسند باشد.

بادمجان

علف های هرز کاشت بادمجان

پنجه مرغی، جوموشی، دم روباهی علف های هرز باریک برگ خسارت زای غالب بادمجان هستند.

بادمجان

بیماری های بادمجان-سفیدک داخلی

برای تشکیل اسپورانژها رطوبت نسبی نزدیک به صد در صد و درجه حرارات 16 تا 22 درجه سانتیگراد بسیار مناسب است. در حرارت بالای 30 درجه رشد قارچ در مزرعه متوقف می شود که اگر رطوبت نسبی کافی باشد از بین نمی رود.

بادمجان

بیماری های بادمجان- سفیدک سطحی

در ایران عامل بيماري سفيدك سطحي که باعث ایجاد لكه هاي سفيد كثيف در روي برگ ها می شود، توسط گونه هاي مختلف خانواده Erysiphaceae ايجاد مي شود

بادمجان

بیماری های بادمجان- لکه موجی آلترناریایی

ایجاد لکه های نکروز متحدالمرکز با هاله زرد رنگ از علائم لکه موجی آلترناریایی می باشد.

بادمجان

پوسيدگي هاي فوزاریومی ريشه بادمجان

از علائم پوسيدگي هاي فوزاریومی ريشه و پژمردگي هاي آوندي زرد شدن امتداد حاشیه برگ های پیر و قهوه ای شدن آوندهاست.

بادمجان

بیماری های بادمجان- بوته میری

در بیماری بوته میری فرو رفتگی نسج گیاهی در محل طوقه، آوندهای چوبی بخصوص در ناحیه طوقه سریعاً تخریب می گردند و بوته در حالی که کاملاً سرحال و شاداب است از بین می رود.

بادمجان

آفات بادمجان-  مگس مینوز

علامت حضور مگس مینوز، ایجاد خطوط سفید رنگ روی برگ در اثر تغذیه از پارانشیم برگ توسط لاروهای آفت می باشد.