دسته ������������

مرکبات

مبارزه با بیماری‌های مرکبات

تهیه بذر و پیوندک از منابع مطمئن و سالم، حذف و امحاء درختان آلوده و مشكوک، استفاده از نهال‌های سالم و گواهی شده در احداث باغ از مبارزه های مکانیکی بیماری های ویروسی است.

مرکبات

مبارزه شیمیایی با آفات مرکبات

چگونگی مبارزه شیمیایی مقدار، نوع سم و زمان مناسب با آفات مرکبات

مرکبات

بیماری ها- تریستیزای مرکبات

بر اثر فعالیت ویروس در بافت آبکش مواد غذایی به ریشه نرسیده و درخت دچار زوال می‌شود

مرکبات

بیماری ها- گموز مرکبات

در بیماری گموز در محل آلودگی مرکبات ترشح صمغ دیده می‌شود. از جمله موارد دیگر، حمله به ریشه بوده که اغلب لهیدگی وسیاه‌شدن ریشه را در پی دارد.

مرکبات

پروانه مینوز برگ مرکبات

پروانه‌های مینوز بیشترین خسارات را در نهالستان‌های مرکبات ایجاد می‌کنند.

مرکبات

آفت ها - بالشک مرکبات

درخت‌های جوان و نهال‌های مرکبات بیشتر مورد حمله بالشک مرکبات قرار می‌گیرند. آلودگی میوه ها به سیاهک و کاهش عملکرد میوه ها از خسارات آن می باشد.

مرکبات

کنه مرکبات جنوب یا کنه شرقی مرکبات

بر اثر کنه مرکبات جنوب ، در درخت‌های بارور علاوه بر ریزش برگ‌ها، میوه‌ها نیز به شدت می‌ریزند.

مرکبات

آفات- کنه زنگار مرکبات یا کنه نقره‌ای

کنه زنگار مرکبات یا کنه نقره‌ای با پاره کردن بافت برگ و میوه و مکیدن شیره گیاهی باعث ضعف شدید درخت نیز می گردد

مرکبات

آفات-کنه قرمز مرکبات

خسارت کنه قرمز مرکبات از طریق مکیدن شیره‌ی برگ‌ها و میوه‌ها بوده که موجب ظهور لکه‌های کم‌رنگ بر روی سطح بالائی برگ‌ها می‌شود