دسته �������������� ��������

دام سبک و سنگین

جیره گاوهای شیری در هوای گرم

نمونه جیره برای گاوهای شیری در آب و هوای گرم

دام سبک و سنگین

راهکارهای مقابله با تنش گرمایی در دام

جدول خلاصه عملیات مقابله با استرس گرمایی در دام

دام سبک و سنگین

مقابله با رطوبت و وزش باد در دامداری ها

در حد امکان، محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود، که جهت وزش باد از سوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد. و نیز فواصل استاندارد بین دامداری ها را رعایت نمود.

دام سبک و سنگین

مقابله با تنش سرمایی در دامداری

پناهگاه مسقف برای دور نگه داشتن دام‌ها از کوران باد و تهیه بستر با ضخامت مناسب، خشک و عایق برای بالا بردن درجه حرارت بدن دام ضروری است.

دام سبک و سنگین

بهبود باروري در زمان استرس گرمایی

کنترل دما و رطوبت: یکی از فاکتور هاي که گوساله زایی را در گله بهبود می بخشد تشخیص دادن فحلی است.

دام سبک و سنگین

اصلاح نژاد و افزایش مقاومت در استرس گرمایی

خو گرفتن حیوان به تغییرات دمایی و دوره روشنایی یک پروسه هورمونی است که اغلب از آن ها به عنوان تغییرات فصلی بیولوژیکی یاد می کنند.

دام سبک و سنگین

کنترل مگس در تنش گرمایی

با افزایش دما و رطوبت در تابستان، تعداد مگسهای مکنده خون به سرعت افزایش می یابد...

دام سبک و سنگین

تغییر جیره برای مقابله استرس گرمایی

در آب و هواي گرم احتیاجات غذایی گاو افزایش پیدا میکند و نظر به اینکه مقدار ماده خشک مصرفی کم می شود

دام سبک و سنگین

خنک کردن سالن دامداری

با توجه به اینکه سالن انتظار یکی از پر تنش ترین مکان ها براي گاو می باشد، کم کردن استرس گرمایی در گاوهاي شیري با تهیه یک محیط راحت تر در سالن انتظار امري قابل قبول می باشد.