باغ گردو

گردو

باغداری مدرن و مکانیزه گردو

نوآوری ها و مکانیزاسیون کشت گردو

گردو

نیاز آبی باغ های گردو

در مناطقی که نیاز آبی درختان گردو از طریق بارندگی تأمین نمی شود ضمن اینکه آبياري درختان بسيار ضروري است برای درختان پيوندي و درختان جوان که هنوز ریشه های کمتری دارند باید با فاصله زمانی کمتری صورت گیرد

گردو

آفات گردو- پروانه فری یا کرم خراط

پروانه فری یا کرم خراط آفتی است بسیار پلی فاژ و از 74 گونه گیاهی تغذیه می کند.درختان گردو مطلوبترین میزبان برای آن می باشند و گاهی صدها لارو روی یک درخت تنومند گردو زندگی می کنند

گردو

آفات گردو - شته ی سبز گردو

شته سبز گردو در روی درختان گردو بسر برده و کلنی های آن در سطح زیرین برگ و در امتداد رگبرگها دیده می شوند.

گردو

آفات- شته خالدار گردو

شته خالدار گردو، در روی درختان گردو زندگی می کند. کلنیهای آن در سطح رویی برگهای درختان میزبان و در امتداد رگبرگها تشکل پیدا می کند.

گردو

بارندگی و اثر آن بر گردو

در صورتی که میزان بارندگی سالیانه حدود ۸۰۰ میلی متر باشد می توان درخت گردو را با موفقیت کاشت ولی در مناطق خشک تر آبیاری تکمیلی نیز ضروری است

گردو

ازدیاد گردو به روش خوابانیدن

با استفاده از ترکیبی از مواد تنظیم کننده رشد ریشه زائی خوبی در شاخه های خوابانده شده بدست آمده و روش مناسب برای ازدیاد گردو می باشد

گردو

برداشت و چیدن محصول گردو

درخت گردو حدود 15 تا 20 سال فضای معینی را اشغال می کند لذا در طراحی فاصله باید نهایت کار در نظر گرفته شود.

گردو

نقشه کاشت باغ درخت گردو

در زمین مسطح سیستم کاشت به صورت مربع مستطیل با آرایش پنج تائی بوده ولی در زمینهای شیب دار در روی خطوط تراز و تراس ها صورت می گیرد