تغذیه زنبور

زنبور عسل

راههای سرايت و انتشارکنه Varroa

زنبوردار با بازديدهای روزانه خود از کندوها و انتقال زنبور و شان از يک کندو به کندوی ديگر همچنين با وسايل کار خود موجب انتقال و سرايت کنه از يک کندو به کندوی ديگر میشود.

زنبور عسل

نشانه های وجود کنه در کندو

از آنجا که کنه به صورت مخفی در کندو زندگی می کند و تکثير میيابد، لذا در سالهای اوليه نمیتوان آن را به سادگی تشخيص داد

زنبور عسل

آفت های کندو، کنه واروآ

اين کنه زندگی خود را به طور کلی با زندگی زنبور عسل، هماهنگ کرده و از هرنظر خودرا با آن انطباق داده است.

زنبور عسل

نکات بهداشتی کندوی زنبور عسل

زنبورعسل به صورت دسته جمعی زندگی میکند، لذا بيماری به سهولت میتواندبين آنها شايع شود...

زنبور عسل

موم، محصول جانبی زنبور عسل

موم از غدد زيرشکمی زنبور عسل ترشح و به محض تماس با هوا منجمد میشود...

زنبور عسل

ژل رويال يا ژله شاهانه

ژله شاهانه غذای مخصوص ملکه و تنهاغذای وی از اولين روز تولدتا آخرعمرش است...

زنبور عسل

زهر، محصول جانبی زنبور عسل

زهر زنبور عسل ماده ای است که در داخل بدنش به وسيله غده مخصوصی از دومين روز پس ازتولد شروع به ترشح کرده ...

زنبور عسل

بره موم، محصول جانبی زنبور عسل

بره موم مخلوطی از صمغ چنديا چندين درخت است. صمغ بر روی درختان حالت چسبندگی سطحی داشته و از يک قشر فوق العاده نازک تشکيل میشود.

زنبور عسل

گرده، محصول جانبی زنبور عسل

عسلک را زنبور از شيره های شيرين که بعضی اوقات روی برگهای درختان ديده میشود و حالت چسبندگی به برگها میدهد، جمع میکند.