جوانه زنی

کلزا

مرحله جوانه زني و سبز شدن کلزا

جوانه زني بذر،مستلزم جذب آب توسط بذر،انبساط وترك خوردن پوسته بذر و سپس خروج نوك ريشه از پوسته بذر مي باشد

بادمجان

مراحل فنولوژیکی محصول بادمجان

بذور بادمجان 1 تا 2هفته زمان می برد که پس از کاشت جوانه بزنند. نهال ها پس از 10هفته بعد از جوانه زنی بزرگ و محکم می شوند. نهال های جوان نسبت به گرما و دماهای بالا آسیب پذیر می باشند.