رشد و تکامل

کلزا

تغییرات رطوبت و گیاه کلزا

كلزا محصول مناطق معتدل و معتدل ساحلي است. اما با اصلاح ارقام جديد،سازگاري اين گياه به مناطق سرد نيز گسترش يافته است

کلزا

نور و نیاز آفتابی- گیاه کلزا

دامنه فتو پريود براي كلزا بسيار گسترده است. به طوري كه در دامنه 10 تا 24 ساعت روشنايي قادر به رشد و نمو مي باشد.

کلزا

درجه حرارت- گیاه کلزا

كلزا محصول مناطق معتدل و معتدل ساحلي است. اما با اصلاح ارقام جديد،سازگاري اين گياه به مناطق سرد نيز گسترش يافته است

کلزا

مرحله رسيدن گیاه کلزا

مرحله رسيدن همزمان با شروع افتادن گلبرگها در گلهايي كه ديرتر از بقيه باز شده اند آغـــاز مي شود .

کلزا

مرحله گلدهي گیاه کلزا

مرحله گلدهي با باز شدن غنچه هاي پاييني ساقه اصلي شروع مي شود و به سمت غنچه هاي بالايي ساقه ادامه مي يابد بطوري كه تعداد 3 تا 5 يا تعداد بيشتري از گلها در هر روز باز مي شوند.

کلزا

مرحله غنچه دهي گیاه کلزا

افزايش طول روز و بالا رفتن دماباعث تشكيل غنچه مي شود

کلزا

مرحله برگ دهي گیاه کلزا

چهار تا هشت روز بعد از سر از خاك در آوردن جوانه كلزا، اولين بــــــرگهاي حقيقي ظاهرمي شود.

کلزا

مرحله جوانه زني و سبز شدن کلزا

جوانه زني بذر،مستلزم جذب آب توسط بذر،انبساط وترك خوردن پوسته بذر و سپس خروج نوك ريشه از پوسته بذر مي باشد