زمستان گذرانی کندو

زنبور عسل

نکات مراقبتی زمستانه زنبور عسل

نکات و مراقبتهايی که بايدبرای نگاهداری زنبورها در زمستان انجام داد

زنبور عسل

تشکيل خوشه زنبورها در زمستان

اين عمل برای جلوگيری از اتلاف حرارت بوده و باعث میشود که خود را بهتر گرم نگاه دارند.