صیفی کاری

توصیه‌های فنی زنبور

جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری

آخرین توصیه های پرورش زنبورداری بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

توصیه‌های فنی گوجه فرنگی

جدیدترین توصیه های فنی گوجه فرنگی

آخرین توصیه های پرورش گوجه فرنگی بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

بادمجان

آب و هوا و مراحل تولید بادمجان

میوه بادمجان از زماني که حدود یك سوم آن تشكیل شده است تا زماني که انداز ة نهایی خود را پیدا كرده باشد قابل برداشت است . میوة مطلوب مي بایستي سفت، براق، عاري از برش یا چروكیدگي و با انداز ة مناسب و بازارپسند باشد.

بادمجان

برداشت محصول بادمجان

میوه بادمجان از زماني که حدود یك سوم آن تشكیل شده است تا زماني که انداز ة نهایی خود را پیدا كرده باشد قابل برداشت است . میوة مطلوب مي بایستي سفت، براق، عاري از برش یا چروكیدگي و با انداز ة مناسب و بازارپسند باشد.

بادمجان

علف های هرز کاشت بادمجان

پنجه مرغی، جوموشی، دم روباهی علف های هرز باریک برگ خسارت زای غالب بادمجان هستند.

بادمجان

بیماری های بادمجان-سفیدک داخلی

برای تشکیل اسپورانژها رطوبت نسبی نزدیک به صد در صد و درجه حرارات 16 تا 22 درجه سانتیگراد بسیار مناسب است. در حرارت بالای 30 درجه رشد قارچ در مزرعه متوقف می شود که اگر رطوبت نسبی کافی باشد از بین نمی رود.

بادمجان

بیماری های بادمجان- سفیدک سطحی

در ایران عامل بيماري سفيدك سطحي که باعث ایجاد لكه هاي سفيد كثيف در روي برگ ها می شود، توسط گونه هاي مختلف خانواده Erysiphaceae ايجاد مي شود

بادمجان

بیماری های بادمجان- لکه موجی آلترناریایی

ایجاد لکه های نکروز متحدالمرکز با هاله زرد رنگ از علائم لکه موجی آلترناریایی می باشد.

بادمجان

پوسيدگي هاي فوزاریومی ريشه بادمجان

از علائم پوسيدگي هاي فوزاریومی ريشه و پژمردگي هاي آوندي زرد شدن امتداد حاشیه برگ های پیر و قهوه ای شدن آوندهاست.