هواشناسی کشاورزی

توصیه‌های فنی سویا

جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا

آخرین توصیه های هواشناسی کشاورزی برای کاشت سویا بر اساس پیش بینی وضع آب و هوا - 1399/08/11

گندم

مراحل مهم آبیاری گندم 

مهمترین مراحل کشت گندم که آبیاری در آنها ضروری است

سویا

مراحل فنولوژیکی محصول سویا

مراحل فنولوژیکی لوبیا به دو فاز اصلی تقسیم می شود که شامل پنج مرحله در فاز رویشی V و پنج مرحله در فاز زایشی ، R می باشد

سویا

گیاه شناسی محصول سویا

لوبیا روغنی با نام علمی Glycine max گیاهی است از تیره نخود (لگومینوز) که به صورت بوته‌ای استوار و با شاخ بر گ زیاد رشد می‌کند.

سویا

تاریخچه کشت سویا در جهان و ایران

سویا حدود 40 گونه دارد كه در منطقه آسیا و استرالیا پراكنده‌اند.

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان یزد

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان یزد

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان هرمزگان

آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان هرمزگان

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان همدان

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان همدان

کلزا

تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان مازندران

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان مازندران