پرورش زنبور عسل

توصیه‌های فنی زنبور

جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری

آخرین توصیه های پرورش زنبورداری بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

زنبور عسل

تاثیر گردوخاک و در پرورش زنبور عسل

پدیده ی گرد و غبار، معظل و آفت تازه ای است که در سالهای اخیر به سایر مشکلات زنبورداری اضافه شده است.

زنبور عسل

نقش رطوبت هوا در پرورش زنبور

درمناطق مرطوبی چون شمال بعلت ناتوانی زنبورها در دفع رطوبت کندو قابها کپک زده و بیماری نوزما در کندوهای شما شیوع پیدا میکند

زنبور عسل

نقش باد در پرورش زنبور عسل

فعالیت زنبور عسل در شرایط بادی مختل می شود و از طرفی وجود باد باعث کاهش شهد گیاهی می شود.

زنبور عسل

نقش بارندگی در زنبورداری

وجود بارندگی های مناسب باعث ایجاد پوشش گیاهی مناسب خواهد شد که رکن اساسی در تولید محصولات زنبور عسل میباشد

زنبور عسل

نقش دمای هوا در زنبور داری

لازم است برای پيشگيری زنبوران از مسموميت اقدامات زير را انجام داد. هميشه سمپاشی را قبل و يا بعد از گلدهی انجام شود

زنبور عسل

اقدامات حفاظتی برای جلوگيری از مسموميت

لازم است برای پيشگيری زنبوران از مسموميت اقدامات زير را انجام داد. هميشه سمپاشی را قبل و يا بعد از گلدهی انجام شود

زنبور عسل

تأثير سموم آفات نباتی درزنبورعسل

متأسفانه به علت عدم آشنايی مصرفکنندگان سموم به طرزاستعمال آنها ساليانه هزاران کندوی عسل ازبين میرود.

زنبور عسل

دشمنان زنبور عسل (جانوران آسیب زننده)

يکی ديگر از آفتهای زنبور عسل موشهای ريزی هستند که از راه سوراخ پرواز به داخل کندو رفته و از گرمای داخل کندو در پاييز و زمستان استفاده میکنند.